سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
هفته نامه کویر 
عضو هیئت تحریریه 
 
ادامه دارد 
مقاله نویسی 
همکاری 
مجمع عالی حکمت اسلامی 
مسئول اجرائی نشریه حکمت اسلامی 
 
ادامه دارد 
امور اجرائی 
همکاری 
کانون فرهنگی شهید شاهچراغی دامغان 
مسئول اجرائی 
 
 
فرهنگی مذهبی 
همکاری 
موسسه خیریه چهارده معصوم (ع) دامغان 
عضو و ریاست هیئت مدیره 
 
 
خیریه از سال 1386 تا کنون 
تدریس 
حوزه علمیه امام صادق دماوند 
مدرس 
 
 
منطق مظفر